Usluge pravnog savjetovanja i zastupanja

Odvjetničko društvo Anić i parteri pruža fizičkim i pravnim osobama usluge pravnog savjetovanja i zastupanja u području trgovačkog prava, prava osiguranja i naknade štete, građanskog i radnog prava. 

TRGOVAČKO PRAVO

U segmentu trgovačkog prava Društvo pruža usluge pravnog savjetovanja pravnim osobama u svakodnevnom poslovanju, osnivanju i likvidaciji trgovačkih društva, joint-venture ugovorima, sastavljanju različitih vrsta ugovora i pregovaranju pri njihovom potpisivanju te zastupanju u sporovima pred medijacijom, sudovima, arbitražama i državnim tijelima.

Anić i partneri pružaju pravnim osobama i pravne usluge u naplati potraživanja u izvansudskim postupcima te u ovršnim, parničnim, stečajnim i postupcima predstečajnih nagodbi.

PRAVO OSIGURANJA I NAKNADA ŠTETE

Anić i partneri zastupaju i pravno savjetuju u postupcima domaćih i međunarodnih naknada štete gdje osim fizičkih osoba zastupaju i inozemna osiguranja i njihove osiguranike u postupcima naknade štete iz prometnih nezgoda. U tom području Anić i partneri posjeduju iskustvo i u zastupanju zdravstvenih osiguranja i mirovinskih fondova.

Društvo također zastupa oštećenike i osiguravajuća društva u predmetima naknade štete na brodovima i jahtama.

U predmetima naknade štete posebno mjesto zauzima zastupanje oštećenih radnika te poslodavaca u postupcima naknade štete zbog ozljede na radu.

GRAĐANSKO PRAVO

Osnovne aktivnosti u građanskom pravu u kojima se društvo Anić i partneri bavi jesu zastupanje u nasljedno-pravnim (ostavinskim) predmetima te pravno savjetovanje pri ugovaranju i zaključivanju ugovora kao i njihovo pravno formuliranje (sastavljanje), zastupanje u bračnim i obiteljskim sporovima, imovinsko-pravnim sporovima vezanima uz podjelu imovine te zastupanje u svim vrstama sporova u ispunjavanju ili raskidanju obveza iz raznih pravnih ugovornih i izvanugovornih odnosa.

RADNO PRAVO

U području radnog prava odvjetničko društvo Anić i partneri posjeduje iskustvo u zastupanju i savjetovanju fizičkih osoba (u ulozi radnika, vanjskog ili honorarnog suradnika) te pravnih osoba (u ulozi poslodavca ili naručitelja posla). Zastupanja stranaka na jednoj i na drugoj strani daju mogućnost sagledavanja jednog odnosa iz više različitih pozicija.

KAZNENO I PREKRŠAJNO PRAVO

S predmetima naknade štete iz prometnih nezgoda povezana je i obrana u kaznenim i prekršajnim predmetima zbog prometnih nesreća pa i u takvim predmetima Anić i partneri pružaju podršku i zastupanje.